Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-27 12:41:34 18.77 MB
Metodinės tarybos nuostatai 2021 m. 2023-04-27 12:41:22 204.98 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2019 m. 2023-04-27 12:41:22 313.41 KB
Tvarkų aprašai
Progimnazijos darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-03-13 08:33:39 241.87 KB
Progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-11-24 15:45:33 3.89 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 785.94 KB
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. 2023-11-24 15:45:33 609.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 648.68 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 459.67 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 747 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:08 856.29 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (Sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2023-11-24 15:45:33 50.62 KB
Progimnazijos spintelių naudojimo aprašas 2022 m. 2023-11-24 15:45:33 98.17 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-12 10:17:08 394.18 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2021 m. 2023-11-24 15:45:33 202.01 KB
Turizmo renginių tvarka 2021 m. 2023-11-24 15:45:33 360.7 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-24 15:45:33 386.21 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-05-23 08:50:20 456.68 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazija pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-11-24 15:45:33 192.15 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019 m. 2023-11-24 15:45:33 363.99 KB
Progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-03-05 12:38:27 387.55 KB
Progimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2018 m. 2023-11-24 15:45:33 206.34 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 148.81 KB
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 392.87 KB
Progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 764.21 KB
Progimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 225.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 240.68 KB
Progimnazijos mokinių elgesio tvarkos aprašas 2015 m. 2023-11-24 15:45:33 232.48 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas 2011 m. 2023-11-24 15:45:33 135.6 KB
Klaipėdos Sendvario progimanzijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 226.1 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo 2024-02-06 13:47:13 353.47 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos viešųjų pirkimų taisyklės 2024-02-06 13:46:42 5.26 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-04-15 11:32:27 471.35 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos informacijos saugos ir informacinių technologijų naudojimo taisyklės 2024-04-15 11:31:33 458.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-04-15 11:33:23 295.98 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į mokyklas organizavimo 2023 m. priemonių planas 2023 m. 2024-01-22 16:22:05 217.74 KB
Klasių ir mokinių skaičius 2023-2024 m. m. 2023-04-27 16:09:41 186.55 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019 m. 2023-11-24 15:45:33 363.99 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Pareigybių sąrašo tvirtinimo įsakymas 2023-04-27 12:44:13 258.01 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-04-27 12:44:13 142.9 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-27 12:44:14 379.93 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareigybės aprašymas 2023-04-27 12:44:14 201.41 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-11-24 16:34:11 202.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024 metų veiklos planas 2024-02-06 07:54:44 760.19 KB
2023 metų veiklos planas 2024-02-06 07:54:44 778.95 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos civilinės saugos 2023 metų veiklos planas 2024-02-06 07:54:44 205.38 KB
2022 metų veiklos planas 2024-02-06 07:54:44 1.27 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos ekstremalių situacijų 2023–2025 metų prevencijos priemonių planas 2024-02-06 07:54:44 220.42 KB
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2024-02-06 07:54:44 932.9 KB
2022-2023 m. m. ugdymo planas 2024-02-06 07:54:44 17.12 MB
2023-2025 m. progimnazijos strateginis planas 2024-02-06 07:54:44 4.56 MB
2022-2024 m. progimnazijos strateginis planas 2024-02-06 07:54:44 646.56 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2022 m. 2024-02-06 07:54:44 209.95 KB
2020-2023 m. progimnazijos strateginis planas 2024-02-06 07:54:44 14.86 MB
OLWEUS prevencinės patyčių programos drausminimo "Kopėtėlės" 2024-02-06 07:54:44 338.5 KB
OLWEUS programos kokybės užtikrinimo planas 2022–2023 m. m. 2024-02-06 07:54:44 399.02 KB
OLWEUS programos kokybės užtikrinimo planas 2021–2022 m. m. 2024-02-06 07:54:44 387.95 KB
OLWEUS programos kokybės užtikrinimo planas 2020–2021 m. m. 2024-02-06 07:54:44 372.16 KB
Sendvario progimnazijos pritaikytų ir individualizuotų bendrųjų programų rašymo pavyzdys 2024-02-06 07:54:44 71 KB
Veiklos tobulinimo planas 2021-2023 m. 2024-02-06 07:54:44 545.52 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-05 09:54:45 7.55 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-29 20:54:17 4.55 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-29 20:54:17 3.77 MB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-29 20:54:17 2.59 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-29 20:54:17 3.03 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-29 20:54:17 11.75 MB
Kitos ataskaitos
Sendvario progimnazijos metinė duomenų apsaugos pareigūno ataskaita 2024-03-21 08:52:13 181.01 KB
2021 metų Sendvario progimnazijos veiklos ataskaita 2024-03-21 08:50:01 227.29 KB
2019 metų Sendvario progimnazijos veiklos ataskaita 2024-03-21 08:50:01 107.32 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 0.99 MB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2024-03-05 12:51:43 958.22 KB
2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2024-03-05 12:51:43 691.26 KB
2023 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2024-03-05 12:51:43 804.04 KB
2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2024-03-05 12:51:43 848.43 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:06:48 13.91 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:06:48 1.03 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:06:48 1.7 MB
2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:06:48 1.13 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:03 15.43 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:03 1.91 MB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:03 1.72 MB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:03 1.67 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:19 31.38 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:19 3.53 MB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:19 1.12 MB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:19 3.78 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:34 30.51 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:34 3.61 MB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:34 3.61 MB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkiniai 2023-04-27 15:07:34 3.49 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Biudžeto ataskaita už 2024 m. I ketvirtį 2024-04-18 13:30:14 2.51 MB
2023 m.
Biudžeto ataskaita už 2023 m. IV ketvirtį 2024-05-06 10:15:30 3.64 MB
Biudžeto ataskaita už 2023 m. III ketvirtį 2024-05-02 16:30:34 2.62 MB
Biudžeto ataskaita už 2023 m. II ketvirtį 2024-05-02 16:30:34 2.61 MB
Biudžeto ataskaita už 2023 m. I ketvirtį 2024-05-02 16:30:34 4.26 MB
2022 m.
Biudžeto ataskaita už 2022 m. IV ketvirtį 2023-04-27 15:38:30 5.58 MB
Biudžeto ataskaita už 2022 m. III ketvirtį 2023-04-27 15:38:30 4.87 MB
Biudžeto ataskaita už 2022 m. II ketvirtį 2023-04-27 15:38:30 4.84 MB
Biudžeto ataskaita už 2022 m. I ketvirtį 2023-04-27 15:38:30 4.51 MB
2021 m.
Biudžeto ataskaita už 2021 m. IV ketvirtį 2023-04-27 15:38:51 6.2 MB
Biudžeto ataskaita už 2021 m. III ketvirtį 2023-04-27 15:38:51 5.72 MB
Biudžeto ataskaita už 2021 m. II ketvirtį 2023-04-27 15:38:51 5.39 MB
Biudžeto ataskaita už 2021 m. I ketvirtį 2023-04-27 15:38:51 4.78 MB
2020 m.
Biudžeto ataskaita už 2020 m. IV ketvirtį 2023-04-27 15:39:26 5.1 MB
Biudžeto ataskaita už 2020 m. III ketvirtį 2023-04-27 15:39:26 16.53 MB
Biudžeto ataskaita už 2020 m. II ketvirtį 2023-04-27 15:39:26 8.5 MB
Biudžeto ataskaita už 2020 m. I ketvirtį 2023-04-27 15:39:26 8.45 MB
2019 m.
Biudžeto ataskaita už 2019 m. IV ketvirtį 2023-04-27 15:39:44 15.53 MB
Biudžeto ataskaita už 2019 m. III ketvirtį 2023-04-27 15:39:44 7.32 MB
Biudžeto ataskaita už 2019 m. II ketvirtį 2023-04-27 15:39:44 7.28 MB
Biudžeto ataskaita už 2019 m. I ketvirtį 2023-04-27 15:39:44 7.21 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-11 21:38:18
Maitinimo kainos 2022 m. 2023-05-11 21:38:18 654.7 KB
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. 2023-11-24 15:45:33 609.29 KB
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų amžiaus vaikams 2023-04-28 10:53:57 11.9 MB
15 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams 2023-04-28 10:53:57 18.48 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo 2024-02-06 13:47:13 353.47 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos viešųjų pirkimų taisyklės 2024-02-06 13:46:42 5.26 MB
Įsakymas dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos ir Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklių patvirtinimo 282.48 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Sendvario progimnazijos Korupcijos prevencijos programa 2023–2025 m. 2023-04-27 11:17:25 372.85 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos Korupcijos prevencijos programa 2020–2022 m. 2023-04-27 11:17:25 369.3 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos Korupcijos prevencijos 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-04-27 11:17:26 285.66 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos Korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-04-27 11:17:26 370.72 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2024-01-24 08:05:55 208.22 KB
Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės 2024-01-24 08:06:07 193.39 KB
Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 2020 m. 2023-04-27 11:17:27 301.24 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos kreipimasis į tėvų bendruomenę dėl korupcijos prevencijos 294.22 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos Sendvario progimnazijoje 229.69 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos 337.17 KB
2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais 2.74 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Sendvario progimnazijos civilinės saugos 2024 metų veiklos planas 2024-01-25 09:27:05 204.77 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos civilinės saugos 2023 metų veiklos planas 2024-02-06 07:54:44 205.38 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos ekstremalių situacijų 2024–2026 metų prevencijos priemonių planas 2024-01-25 09:27:05 219.53 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos ekstremalių situacijų 2023–2025 metų prevencijos priemonių planas 2024-02-06 07:54:44 220.42 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 392.87 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Sendvario progimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarka 2024-04-15 11:29:11 432.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-04-15 11:32:27 471.35 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos informacijos saugos ir informacinių technologijų naudojimo taisyklės 2024-04-15 11:31:33 458.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-04-15 11:33:23 295.98 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Klaipėdos Sendvario progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2023-11-24 16:47:24 1.61 MB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Klaipėdos Sendvario progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2024 metams 2024-02-12 10:17:07 760.47 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazija 2022-2027 metų sveikatos stiprinimo programa 2024-02-12 10:17:07 532.32 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 785.94 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 648.68 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 459.67 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 747 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:08 856.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-12 10:17:08 394.18 KB
Mokinių sveikatos rodiklių analizė
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2023-2024 m. m. 2024-02-12 12:25:47 1.26 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2022-2023 m. m. 2024-02-12 12:25:47 1.18 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2021 m. 2024-02-12 12:25:47 1.47 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2020 m. 2024-02-12 12:25:47 642.85 KB
Mokinių fizinio pajėgumo duomenų analizė
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių fizinio pajėgumo nustatymo 2023 m., duomenų analizė 2024-02-12 12:35:42 606.38 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą progimnazijoje 2021 m. 2023-04-27 13:46:17 1.15 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Sendvario progimnazijos sporto salės užimtumas 2023–2024 m. m 2023-11-24 15:21:09 121.47 KB
Patalpų suteikimo paslaugos sutartis 2023-11-24 15:21:09 40.73 KB
Turto naudojimo sutartis 2023-11-24 15:21:09 269.38 KB
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų ir sporto aikštynų suteikimo paslaugos kainos nustatymo 2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T2-375 2023-11-24 15:21:09 27.8 KB
Savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kaina 2014.10.23 sprendimo Nr. T2 258 2023-11-24 15:21:09 24.86 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (Sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2023-11-24 15:45:33 50.62 KB
Sprendimas dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo 2014 m. spalio 23 d. Nr. T2-258 2023-11-24 15:21:09 29.17 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
2023 metų Sendvario progimnazijos įsigytų vadovėlių sąrašas 2024-01-30 07:53:56 207.3 KB
2020-2022 metų Sendvario progimnazijos įsigytų vadovėlių sąrašas 2024-01-30 07:53:56 277.81 KB
Olweus dokumentai Atnaujinta Dydis
OLWEUS prevencinės patyčių programos drausminimo "Kopėtėlės" 192.73 KB
Progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-22 12:44:37 692.46 KB
Olweus mokyklų įsakymas 198.55 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos Olweus pažymėjimas 2024-01-22 12:47:18 279.41 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos Olweus pažymėjimo priedas 166.47 KB
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2023-2024 m. m. 2024-01-23 11:45:59 405.44 KB
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2022-2023 m. m. 2024-01-23 11:45:59 399.19 KB
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2021-2022 m. m. 2024-01-23 11:45:59 387.95 KB
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2020–2021 m. m. 2024-01-23 11:45:59 372.16 KB
OLWEUS patyčių prevencinės programos apklausos rezultatai
2022 m., rudens OLWEUS patyčių prevencinės programos 3-8 klasių mokinių apklausos rezultatų apibendrinimas 2024-01-23 11:45:43 206.33 KB
2021 m. rudens OLWEUS patyčių prevencinės programos 3-8 klasių mokinių apklausos rezultatų apibendrinimas 2024-01-23 11:45:43 125.96 KB
2020 m., rudens OLWEUS patyčių prevencinės programos 3-8 klasių mokinių apklausos rezultatų apibendrinimas 2024-01-23 11:45:43 184.19 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Susiję dokumentai
Aptarnavimo teritorijos, priskirtos savivaldybės mokykloms priėmimui 455.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pakeitimo projektas 384.65 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 5.52 MB
Įstatymas dėl akredituotos pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos 88.08 KB
Įstaigų, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, sąrašas 207.6 KB