Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-27 12:41:34 18.77 MB
Metodinės tarybos nuostatai 2021 m. 2023-04-27 12:41:22 204.98 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2019 m. 2023-04-27 12:41:22 313.41 KB
Tvarkų aprašai
Progimnazijos darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-03-13 08:33:39 241.87 KB
Progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-11-24 15:45:33 3.89 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 785.94 KB
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. 2023-11-24 15:45:33 609.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 648.68 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 459.67 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 747 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:08 856.29 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (Sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2023-11-24 15:45:33 50.62 KB
Progimnazijos spintelių naudojimo aprašas 2022 m. 2023-11-24 15:45:33 98.17 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-12 10:17:08 394.18 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2021 m. 2023-11-24 15:45:33 202.01 KB
Turizmo renginių tvarka 2021 m. 2023-11-24 15:45:33 360.7 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-24 15:45:33 386.21 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-05-23 08:50:20 456.68 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazija pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-11-24 15:45:33 192.15 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019 m. 2023-11-24 15:45:33 363.99 KB
Progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-03-05 12:38:27 387.55 KB
Progimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2018 m. 2023-11-24 15:45:33 206.34 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 148.81 KB
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 392.87 KB
Progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 764.21 KB
Progimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 225.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 240.68 KB
Progimnazijos mokinių elgesio tvarkos aprašas 2015 m. 2023-11-24 15:45:33 232.48 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas 2011 m. 2023-11-24 15:45:33 135.6 KB
Klaipėdos Sendvario progimanzijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 226.1 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo 2024-02-06 13:47:13 353.47 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos viešųjų pirkimų taisyklės 2024-02-06 13:46:42 5.26 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-04-15 11:32:27 471.35 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos informacijos saugos ir informacinių technologijų naudojimo taisyklės 2024-04-15 11:31:33 458.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-04-15 11:33:23 295.98 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į mokyklas organizavimo 2023 m. priemonių planas 2023 m. 2024-01-22 16:22:05 217.74 KB
Klasių ir mokinių skaičius 2023-2024 m. m. 2023-04-27 16:09:41 186.55 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019 m. 2023-11-24 15:45:33 363.99 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Pareigybių sąrašo tvirtinimo įsakymas 2023-04-27 12:44:13 258.01 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-04-27 12:44:13 142.9 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-27 12:44:14 379.93 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareigybės aprašymas 2023-04-27 12:44:14 201.41 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-11-24 16:34:11 202.42 KB

 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40