Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Pagalba mokiniui teikiama:
kai kreipiasi mokinys (savarankiškai);
kai kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
kai kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
kai kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kreipkis jeigu iškilo problemų ar tiesiog reikia konsultacijos.
Informacija apie socialinio pedagogo pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą pagalbą yra konfidenciali.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Inga Dvariškienė Socialinė pedagogė

Dirba 302 kabinete (3 aukštas)
Kuruoja 5-8 klases

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietų pertrauka

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 15.00

Antradienis

7.30 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00

Trečiadienis

7.30 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00

Ketvirtadienis

7.30 – 11.30

12.00 – 13.36

11.30-12.00 13.36 – 16.30
Penktadienis 7.30 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 14.30

Kontaktai Telefonas +370 46 38 00 42

El. paštas Rašyti

Renata Kutkė Socialinė pedagogė

„Gyvenimo dovana: augti ir mokytis draugiškoje aplinkoje“

Dirba 302 kabinete (3 aukštas)
Kuruoja 1-4 klases

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.30 – 13.00

11.30 – 12.00

13.00 – 16.00

Antradienis

8.30 – 13.30 11.30 – 12.00 13.30 – 16.30

Trečiadienis

8.30 – 13.00 11.30 – 12.00 13.00 – 16.00

Ketvirtadienis

8.30 – 13.30 11.30 – 12.00 13.30 – 16.30
Penktadienis 8.30 – 13.00 11.30 – 12.00 13.00 – 16.00

Kontaktai Telefonas +370 642 15 313

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinio pedagogo darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas.

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Mokyklos socialinio pedagogo tiesioginio darbo funkcijos:

 • vertinti socialinės pedagoginės pagalbos vaikams ir mokiniams poreikius ir dalyvauti atliekant pirminį mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą;
 • nustatyti ugdymosi sunkumų ir mokymosi sutrikimų turinčius mokinius, aiškintis priežastis ir padėti parinkti poveikio priemones bei jas įgyvendinti kartu su kitais vaikų ir mokinių ugdymo procese dalyvaujančiais mokytojais;
 • ugdyti vaikų ir mokinių, kurie turi elgesio sunkumų arba nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius, socialinius įgūdžius;
 • teikti informacinę pagalbą vaikams ir mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • vykdyti šviečiamąją veiklą mokykloje, siekiant formuoti mokyklos bendruomenės palankias nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo
 • konsultuoti vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus švietimo pagalbą teikiančius specialistus dėl vaikų ir mokinių socialinių pedagoginių problemų sprendimo ir Pagalbos teikimo klausimais bei teikti jiems rekomendacijas;
 • atlikti atvejo vadybininko funkcijas, kai mokykla paskirta koordinuojančia institucija pagal Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą.
 • organizuoti ir vykdyti prevencinę veiklą mokykloje;
 • dalyvauti mokyklos krizių valdymo komandos, vaiko gerovės komisijos veikloje, kitose darbo grupėse, susijusiose su socialinio pedagogo funkcijomis.
 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40