Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m. 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje ir funkcijos komisijoje Pareigos komisijoje

1.

Asta Pakėnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – atsakinga už VGK veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko teikimą savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones Pirmininkė

2.

Jūratė Kaniauskienė Anglų kalbos mokytoja – protokoluoja VGK posėdžius  Sekretorė

3.

Inga Dvariškienė Socialinė pedagogė – koordinuoja VGK darbą, analizuoja mokinių lankomumo problemas, teikia siūlymus jų sprendimams, kviečia suinteresuotus asmenis į VGK posėdžius; atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimą Narė

4.

Irena Teišerskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje; rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse mokykloje dirbantiems mokytojams, koordinuoja švietimo pagalbos specialistų logopedo ir specialiojo pedagogo veiklą Narė

5.

Marija Dubinina Psichologė – rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, reguliariai atlieka mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su mokinių gerove susijusių aspektų analizę; konsultuoja karjeros klausimais; atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimą Narė

6.

Reda Sadauskienė Specialioji pedagogė – atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo Narė

7.

Jurgita Dobrovolskienė Logopedė – atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimą Narė

8.

Alma Kasparavičienė Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – organizuoja ir koordinuoja 1–4 klasių ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos mokiniui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų Narė
9. Renata Kutkė Socialinė pedagogė – organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, mokinių saviraiškos plėtojimo srityse Narė
10. Birutė Plungienė-Gintilė Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – organizuoja ir koordinuoja 5-8 kl. mokinių ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos mokiniui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų. Narė

Komisijos funckijos

Informacija ruošiama.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-24 15:45:33 392.87 KB

 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40